เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.  การรับประกันสินค้าบริษัทฯ พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อเป็นสำคัญ หากท่านไม่แสดงหลักฐานว่าสินค้าอยู่ในระยะประกัน บริษัทฯ จะถือว่า สินค้านั้นพ้นระยะประกัน

2.  เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า สภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจาก ความผิดพลาด จากการใช้งาน การขนส่ง การผุกร่อน เนื่องจากสารเคมี การดัดแปลงสินค้า การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ระบบสุขภิบาล หรืออื่นๆ

3.  หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางการผลิต บริษัทฯ จะพิจารณา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ หรือเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่า ให้ลูกค้าตามความเหมาะสม ทั้งนี้ความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า

4.  กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

5.  ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ DONMARK  รับประกัน  1 ปี
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ FENIX   รับประกัน 1 ปี
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ DMG  รับประกัน 5 ปี